Memorandum

Muzeum poštovní přepravy

 1. Preambule
  Každé muzeum v sobě ukládá bohatství minulých generací a to ve všech formách. Díky tomu se uchovávají památky, které jsou pro nás všechny nejen studnicí poznání, ale i náhledem na to, jak jde vývoj v různých technických, uměleckých, architektonických a dalších jiných oborech lidského snažení kupředu. V současné době, kdy si lidé přestali psát dopisy, kdy je na výsluní neosobní elektronická pošta, pokládáme za naši povinnost zachovat poštovní vagony, které převážely ručně psané dopisy. Málokdo si uvědomujei, že minulé století je již technickou historií a to nejen v oboru vlakové pošty. Měli bychom si uvědomovat, že některé věci, jejichž  historická hodnota se nezdá být závratná, mohou být nenávratně zničeny.  V našem snažení se neobejdeme bez pomoci a zájmu vás všech. Proto za jakoukoliv pomoc děkujeme.
  Spoléháme nejen na donátory a mecenáše z řad logistických firem, dopravců a dodavatelů pro železniční infrastrukturu, ale především na vás drobné příznivce, dárce a podporovatele. 
 2. Cíle
  V roce 2015 si připomínáme 165. výročí příjezdu první vlakové pošty v Rakouské monarchii do obce na území dnešní České republiky. Stalo se tak dne 1. srpna 1850, kdy do Břeclavi dorazila vlaková pošta jedoucí z Vídně do Krakova. Takřka 150. letá historie vlakových pošt na jižní Moravě zaslouží důstojné připomenutí. a to způsobem, který synergicky podpoří nabídku návštěvníkům města Břeclavi v oblasti drážní historie a památek na technické dědictví předků.
 3. Zřizovatelé
  Muzeum poštovní přepravy bychom rádi institucionalizovali jako neziskový subjekt - obecně prospěšnou společnost, jejímž účelem by bylo shromaždovat finanční i materiální prostředky určené k pořízení a renovaci ohrožených železničních poštovních vozů. V této snaze bychom velmi rádi spolupracovali s municipalitami a jejich příspěvkovými organizacemi, městskými, případně regionálními muzei jihomoravského regionu.
  Garantem přípravné fáze projektu Muzea poštovní přepravy je Společnost moravských okresních drah, spol. s r. o., která disponuje památkově chráněným historickým poštovním vozem z r. 1949.
 4. Činnost akviziční a sbírková
  Smyslem akvizic Muzea poštovní přepravy je vytvořit ucelenou sbírku železničních poštovních vozů od 20. do 70. let minulého století a vozy renovovat, případně opravit do vystavovatelné podoby. Do dnešních dnů se dochovala poměrně bohatá kolekce poštovních vozů v držení různých soukromých subjektů, bohužel historický vagon vlakové pošty má tu nevýhodu, že v historických vlacích, vzhledem ke specifické interiérové dispozici, představuje tzv."mrtvou tonáž", čili nemůže generovat výnosy ve formě jízdného, proto u většiny spolků a sdružení na jejich opravu nezbývají prostředky. Našim cílem je vytipovat ty, kterým hrozí akutní zánik, a ty se pokusit uchovat pro příští generace.
 5. Činnost dokumentační a publikační
  Činnost dokumentační přirozeně reflektuje fázi akvizic, smyslem našich snah je zdokumentovat a publikovat údaje i o těch vozech, u kterých již není fyzická záchrana možná. Dalším důležitým úkolem, který jsme si vytýčili, je podchytit znalosti a profesní dovednosti bývalých zaměstnanců Československé pošty, ale i ČSD, protože pamětníci nenávratně odcházejí.

Stromořadní
(u terminálu IDS)
690 02 Břeclav
(+420) 607 732 721 vlakova-posta@email.cz